Наукова діяльність

Викладачі кафедри працюють над колективною темою «Лінгво-методичні засади навчання англійської мови та культури у мовному вищому навчальному закладі» (державний реєстраційний номер 0118U003023). У межах виконання теми викладачі готують методичні розробки та посібники для інтегрованого навчання англійської мови на різних курсах, а також програмне забезпечення для впровадження кредитно-модульної системи; готують до друку статті й тези; виступають на конференціях.

Пріоритетні напрями наукової діяльності кафедри:

  • методика викладання іноземної мови,
  • лінвістика тексту,
  • Інтернет-лінгвістика,
  • жанрологія, віртуальна жанрологія,
  • лінгвопрагматика,
  • комунікативна лінгвістика,
  • лінгвокогнітологія,
  • дискурсологія,
  • перекладознавство.

Здобутки викладачів кафедри з науково-дослідної роботи відбито в публікаціях та доповідях на науково-практичних конференціях, зокрема викладачі кафедри взяли участь у 28 міжнародних наукових конференціях і міжвузівських науково-методичних семінарах.

Сумарний h-індекс членів кафедри згідно з БД Google Scholar станом на 2019 рік становить 13.

Доцент кафедри, к. філол. н. Сташко Г.І. є відповідальним редактором (Managing Editor) у міжнародному науковому журналі Lege Artis. Language yesterday, today, tomorrow (http://lartis.sk/), який є фаховим науковим виданням із філології та індексується в міжнародних наукометричних базах, зокрема у Web of Science.