Історія кафедри

Кафедру англійської мови факультету перекладознавства було створено у 2000 р. на базі кафедри практики германських і романських мов, яка на той час забезпечувала лінгвістичну та перекладацьку підготовку майбутніх перекладачів із чотирьох мов (англійської, німецької, французької та італійської).

У різні роки кафедру англійської мови очолювали провідні фахівці факультету — кандидат філологічних наук, доцент Антонюк Н.М. і кандидат філологічних наук, доцент Вєлікова Л.М. Із серпня 2006 р. до травня 2007 р. кафедрою керувала кандидат філологічних наук, доцент Тараненко Л.І.; із травня 2007 р. по вересень 2010 р. кафедру очолювала кандидат філологічних наук, професор Гладуш Н.Ф., а з вересня 2010 р. кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Яценко Л.М.
Навчальна і навчально-методична діяльність кафедри зосереджена на викладанні практичних мовних дисциплін — англійської як першої іноземної мови (І–ІІ курси) та англійської як другої іноземної мови (ІІ–IV курси) на факультеті перекладознавства студентам денної і заочної форм навчання. Організацію навчальної роботи кафедри здійснюють 12 методичних секцій.

 

За період існування кафедри відбулися кількісні та якісні зміни в її кадровому складі. Об’єднуючи різні покоління педагогів, кафедра налічує 13 викладачів, більшість із яких здобули фах саме в КНЛУ. Дбаючи про забезпечення належного рівня викладання фахових дисциплін і підготовку кадрів вищої кваліфікації, кафедра регулярно направляє талановиту молодь на навчання до аспірантури.

 

Основні напрями науково-дослідної роботи кафедри — дослідження в галузі методики викладання іноземних мов, філології та перекладу. З 2005 року викладачі кафедри працюють над колективною темою «Лінгво-методичні засади навчання англійської мови та культури у мовному вищому навчальному закладі».
У рамках виконання цієї теми передбачено підготовку методичних розробок і посібників для інтегрованого навчання англійської мови на різних курсах, а також програмного забезпечення для впровадження кредитно-модульної системи. Конкретні здобутки викладачів кафедри з науково-дослідної роботи відображено в наукових статтях і тезах доповідей на науково-практичних конференціях різного рівня. Викладачі кафедри беруть участь у рецензуванні науково-методичних праць фахівців КНЛУ та інших навчальних закладів України, а також здійснюють керівництво науково-дослідною роботою студентів.

 

Кафедра англійської мови факультету перекладознавства бере участь у налагодженні й підтримці міжнародних зв’язків із зарубіжними фахівцями та науковцями. Так, протягом більш ніж 8 років кафедра координує роботу Клубу знавців англійської мови, організованого представниками міжнародної студентської спільноти ССХ (Inter-varsity Christian Fellowship) та очолюваного в різні роки громадянами США й Канади (Брентом Гріном, Ен МакЕлен, Патрицією Грамен, Брайаном Велчем, Пітером Янгом). Основною метою діяльності клубу є ознайомлення студентів КНЛУ з культурою англомовних країн та вдосконалення їхніх мовленнєвих навичок шляхом спілкування з носіями мови. На щотижневі засідання клубу, які збирають чимало зацікавлених студентів усіх курсів, організатори запрошують представників різних країн (США, Великої Британії, Південно-Африканської Республіки, Канади, Японії) і професій (юристи, лікарі, вчителі, професійні спортсмени, фахівці в галузі сільського господарства, психологи, економісти та ін.), які діляться своїм досвідом із різних сфер життя і діяльності, розширюючи таким чином світогляд і країнознавчу обізнаність наших студентів.
З метою підвищення рівня забезпеченості студентів навчально-методичними матеріалами викладачі кафедри працюють над удосконаленням наявних та створенням нових підручників, посібників і методичних рекомендацій, які враховують сучасні вимоги до викладання іноземних мов. Викладачі приділяють належну увагу підготовці нових навчальних програм і базових матеріалів з усіх дисциплін кафедри, укладанню модульних контрольних робіт із метою подальшого успішного впровадження кредитно-модульної системи в навчальний процес. Поєднання творчого потенціалу та значного практичного досвіду викладачів кафедри дає змогу забезпечити власними підручниками, посібниками, методичними рекомендаціями та навчально-методичними розробками всі дисципліни, які викладаються на кафедрі англійської мови факультету перекладознавства.