Завідувач

Кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Яценко Людмила Михайлівна.

У 1982 році закінчила факультет англійської мови КНЛУ (тоді Київського державного педагогічного інституту іноземних мов), отримала спеціальність «Іноземні мови», здобула кваліфікацію вчителя англійської та іспанської мов середньої школи.

Із 1991 р. по 1994 р. навчалася в аспірантурі КНЛУ на кафедрі методики викладання іноземних мов. Дисертацію на тему «Створення і використання тексту-полілогу з казковим сюжетом як основи навчання усно-мовленнєвого спілкування в підручнику English through Communication для 5 класу» захистила 11.05.1995 року в спеціалізованій раді Київського державного лінгвістичного університету. Кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 — методика викладання іноземних мов.

У КНЛУ працює з 1994 року на посадах викладача кафедри методики викладання іноземних мов, старшого викладача кафедри методики викладання іноземних мов, доцента кафедри методики викладання іноземних мов, доцента кафедри англійської мови факультету перекладачів, заступника декана факультету перекладачів.

З жовтня 2007 р. по вересень 2010 р. обіймала посаду завідувача кафедри романських мов та перекладу факультету перекладачів. Із вересня 2010 р. обіймає посаду завідувача кафедри англійської мови факультету перекладознавства.

Протягом педагогічної діяльності викладала такі дисципліни: методика викладання іноземних мов, практика усного та писемного мовлення, практична граматика англійської мови. Розробляла навчальні та робочі програми, екзаменаційні білети, методичні рекомендації до вивчення дисциплін, які викладала. Керувала курсовими, дипломними роботами з методики викладання іноземних мов, теорії та практики перекладу; керувала педагогічною та перекладацькою практикою студентів. Брала участь у спільному Українсько-британському проекті з розробки університетської програми підготовки вчителів англійської мови (1997–1998 н.р.). Пройшла курси підвищення кваліфікації з методики комунікативного навчання англійської мови при Ланкастерському університеті у Великобританії (1998 р.).

У колі наукових зацікавлень методика викладання англійської мови, новітні технології у викладанні англійської мови.

Має понад 50 друкованих праць. Автор статей, тез, методичних рекомендацій, співавтор підручників та посібників із англійської мови для середньої школи і вищих навчальних закладів.

Останні публікації:

  • Вплив глобалізації та інформатизації на розвиток освіти в сучасному світі // Україна і світ: діалог мов та культур : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 3―5 квіт. 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. ― К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. ― С. 422—424.
  • Роль навчального веб-сайту в навчанні професійно спрямованого англомовного говоріння // Вісник ЮНЕСКО. ― Київ : Вид. центр КНЛУ, 2014. ― С. 217―221.
  • Міжкультурна парадигма як нова філософія сучасної мовної освіти // Інноваційне забезпечення освітнього процесу та його роль у формуванні іншомовної компетентності майбутніх фахівців : зб. матеріалів Міжвуз. круглого столу (Ірпінь, 4 груд. 2014 р.) / ДФС України, Нац. ун-т ДПС України. ― Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2014. ― С. 135—138.
  • Короткостроковий веб-квест як засіб формування у майбутніх фахівців англомовної компетентності в монологічному мовленні // Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. — 2015. — №2 (80). — С. 75—79.
  • Засоби перекладу американських суспільно-політичних реалій на українську мову // Електронне  забезпечення навчального  процесу з іноземних мов у вищих закладах освіти :  зб. матеріалів Міжвуз. круглого столу / ДФС України, Нац. ун-т ДПС України. ― Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2015. — С. 132—135.
  • A Practical Guide to Learning English / Посібник з практики усного та писемного мовлення для студентів І курсу факультету перекладачів. Ч.1. — К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. — 384 с.
  • A Practical Guide to Learning English / Посібник з англійської мови як другої іноземної для студентів ІІІ курсу факультету перекладачів. Ч.1. — К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. — 256 с.
  • Робоча програма з першої іноземної мови (англійської) для студентів I курсу факультету перекладачів за напрямом підготовки 6.140103 Туризм. — 2015. – 68 с.
  • Організація зворотного зв’язку у процесі навчання майбутніх інженерів-програмістів англійського діалогічного мовлення з комп’ютерної підтримкою // Наукові праці. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія Донецький національний технічний університет. — Донецьк, 2016 (у друці).
  • Проектна діяльність як форма позааудиторної роботи з майбутніми перекладачами // Дослідження  і викладання іноземних мов у глобалізованому еконічному просторі : зб. матеріалів ІІ  міжнародної конференції 6  жовтня 2016 р. — Київ: КНУ ім. Тараса Шевченка (у друці).

Профіль у Google Академії за посиланням.