Історія кафедри

Кафедру англійської мови факультету перекладачів було створено в 2000 р. на базі кафедри практики германських і романських мов, яка на той час забезпечувала лінгвістичну та перекладацьку підготовку майбутніх перекладачів з чотирьох мов (англійської, німецької, французької та італійської).

У різні роки кафедру англійської мови очолювали провідні фахівці факультету – кандидат філологічних наук, доцент Антонюк Н.М. та кандидат філологічних наук, доцент Вєлікова Л.М. Із серпня 2006 р. до травня 2007 р. кафедрою керувала кандидат філологічних наук, доцент Тараненко Л.І.; із травня 2007 р. по вересень 2010 р. кафедру очолювала кандидат філологічних наук, професор Гладуш Н.Ф., а з вересня 2010 р. кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Яценко Л.М.
Навчальна і навчально-методична діяльність кафедри зосереджена на викладанні практичних мовних дисциплін – англійської як першої іноземної мови (І–ІІ курси) та англійської як другої іноземної мови (ІІ–IV курси) на факультеті перекладачів студентам денної і заочної форм навчання. Організацію навчальної роботи кафедри здійснюють п’ять методичних секцій.

 

За період існування кафедри відбулися кількісні та якісні зміни в її кадровому складі. Об’єднуючи різні покоління педагогів, кафедра налічує більше тридцяти викладачів, більшість із яких здобули фах саме в КНЛУ. Це випускники англійського факультету (Кукса І.М., Мартинюк О.С., Ліннік Л.А. та ін.), кращі випускники факультету перекладачів (Александренко Є.Я., Макатер С.В. та ін.). Дбаючи про забезпечення належного рівня викладання фахових дисциплін та підготовку кадрів вищої кваліфікації, кафедра щороку направляє талановиту молодь на навчання до аспірантури.

 

Основні напрями науково-дослідної роботи кафедри – дослідження в галузі методики викладання іноземних мов, філології та перекладу. З 2005 року викладачі кафедри працюють над колективною темою “Лінгво-методичні засади навчання англійської мови та культури у мовному вищому навчальному закладі”.
У рамках виконання цієї теми передбачено підготовку методичних розробок та посібників для інтегрованого навчання англійської мови на різних курсах, а також програмного забезпечення для впровадження кредитно-модульної системи. Конкретні здобутки викладачів кафедри з науково-дослідної роботи відображено в наукових статтях та тезах доповідей на науково-практичних конференціях різного рівня. Викладачі кафедри беруть участь у рецензуванні науково-методичних праць фахівців КНЛУ та інших навчальних закладів України, а також здійснюють керівництво науково-дослідною роботою студентів.
Кафедра англійської мови факультету перекладачів бере участь в налагодженні й підтримці міжнародних зв’язків із зарубіжними фахівцями та науковцями. Так, протягом більш ніж 8 років кафедра координує роботу Клубу знавців англійської мови, організованого представниками міжнародної студентської спільноти ССХ (Inter-varsity Christian Fellowship) та очолюваного в різні роки громадянами США й Канади (Брентом Гріном, Ен МакЕлен, Патрицією Грамен, Брайаном Велчем, Пітером Янгом). Основною метою діяльності клубу є ознайомлення студентів КНЛУ з культурою англомовних країн та вдосконалення їхніх мовленнєвих навичок шляхом спілкування з носіями мови. На щотижневі засідання клубу, які збирають чимало зацікавлених студентів усіх курсів, організатори запрошують представників різних країн (США, Великої Британії, Південно-Африканської Республіки, Канади, Японії) і професій (юристи, лікарі, вчителі, професійні спортсмени, фахівці в галузі сільського господарства, психологи, економісти та ін.), які діляться своїм досвідом із різних сфер життя і діяльності, розширюючи таким чином світогляд і країнознавчу обізнаність наших студентів.
З метою підвищення рівня забезпеченості студентів навчально-методичними матеріалами викладачі кафедри працюють над удосконаленням наявних та створенням нових підручників, посібників і методичних рекомендацій, які враховують сучасні вимоги до викладання іноземних мов. Викладачі приділяють належну увагу підготовці нових навчальних програм та базових матеріалів з усіх дисциплін кафедри, укладанню модульних контрольних робіт із метою подальшого успішного впровадження кредитно-модульної системи в навчальний процес. Поєднання творчого потенціалу та значного практичного досвіду викладачів кафедри дозволяє забезпечити власними підручниками, посібниками, методичними рекомендаціями та навчально-методичними розробками всі дисципліни, які викладаються на кафедрі англійської мови факультету перекладачів.